වට්ටය නොවැටෙන තැන (පටිච්චසමුප්පාදය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ