(2020 - 03 - 18) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි Ven Gallehepitiye Pemarathana thero