ආර්ය නිහඬතාවයෙන් වචන හීළෑ කිරීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 18)