නමා රූප ව්ග්‍රහය - Ven Ratupaskatiye vimukthirathana Thero ( සුවපත් සිත )