බුදු කෙනෙකුගේ පහල වීම දුර්ලබයි by Kurunegala Dhammananda Thero