කොසොල් රජු ඊර්ෂ්‍යා කල තම රාජ්‍යයේ ගැමියෙක්ගේ සැපය Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 08)