මස් කඩයක වැඩ කරපු තරුණයෙක් කිව්ව කතාව Gallehepitiye Premarathana Thero Dharma Deshana