දෙවන දින ධර්ම දේශනය - (2019 ඔක්තෝම්බර්) මානුංගල පුරාණ රජමහා විහාරයස්ථානය