චුන්දී සූත්‍රය Ven. Kurunegala Dhammananda thero (2019 - 11 - 09)