පංචුපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දැනගැනීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?