භාවනා ටියුෂන් යන අම්මාට තරහ යනව වැඩිද? (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි