පුස්සැල්ලාව ශ්‍රී අ භිනවාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවති සද්ධර්ම දේශනය