පංච උපාදානාස්කන්ධයෙ යථාර්ථය ව්ග්‍රහය - Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero - සුවපත් සිත