අවසාන මහ රහත් උත්තමාවිය "සිල්මාතා කායු" Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 10 - 14)