කාගේ ධර්මයක් දැන මෙතරම් ගාම්භීර වචන කථා කරන්නේද? Ven. Kurunegala Dhammananda thero