ශ්‍රද්ධාවන්තයා තුල ඇති බරපතල ගුණ 3ක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 02 - 13)