චුල්ලසෙට්ඨි, ඇටසැකිලි ප්‍රේතයා (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි