දෙවුලොව ගිය උපාසිකාව.Ven kurunegala dhammananda thero.