පටිචිචසමුප්පාදය ව්ග්‍රහය - Ven Ratupaskatiye vimukthirathana thero ( සුවපත් සිත )