ඥාතියෙකුට අනුමෝදන් වීමට පිනක් නැති මිලෙන් අධික පිංකම් Gallehepitiye Pemarathana thero (2019- 06-27)