ධම්ම චින්තාව - 115  Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.09 - 04.44 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන