වටිනා මිනිස් ජීවිතය නිකරුණේ දියවී යන්න දෙන්න එපා..