තණ්හා, දිට්ඨි, උපාදාන Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 12 - 30)