භාවනා ටියුෂන් යන අම්මට තරහ යනවා" වැඩිද පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා tv