2020 06 29 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි Ven Gallehepitiye Pemarathana thero