(2020 - 06 - 07) පූජ්‍ය කුරුණෑගල ධම්මානන්ද හිමි - Ven. Kurunegala Dhammaananda thero