දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් වෙලා ඉපදුණු වැද්දා Kurunegala Dhammananda Thero Dharma Deshana