2019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන පළමු දින උදෑසන ධර්ම දේශනය