දින 3,4ක චාරිකාවකින් පවා කොපමණ අළුත් සංඥා එකතු වනවාද නිරීක්ෂනය කළේද Korathota Wessabhu tero 19-07-14