භාවනාව ආරම්භයේ සිට සමාධියත්, විදර්ශනාවත් වැඩීම දක්වා පියවරෙන් පියවර සිතේ හැසිරීම (2019 - 07 - 30)