ධම්ම චින්තාව - 118 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.12 -  04.44 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන