සිත නිවන බුදු බණ - 147 Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2019.10.28 - 05.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන හිමි