2019 අගෝස්තු මස බුලුගල පැවති විශේෂ සදහම් වැඩසටහන දෙවන දින උදෑසන ධර්ම දේශනය