රූපය කුමක්ද ? - පුජනිය රතුපස්කැට්යෙ ව්මුක්තිරතන ස්වාම්න්වහන්ස