සී.ඩී එකකින් හෝ අන්තර්ජාලයෙන් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරල නිවන් දකින්න පුලුවන්ද? "අනුශ්‍රවණය"