කබලිංකාර ආහාරයේ ත්‍රිවිදාකාර පරිඥ්ඥා Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 12 - 30)