ධම්ම චින්තාව - 30 Ven Meewanapalane Rathanasara Thero -2018.06.23 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ