අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය ඉවසීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 10)