ධම්ම චින්තාව - 121 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.17 -  04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි