ලෝකය මවන මතක සටහන්.. පූජ්‍ය රතු කැටියේ විමුක්ති රතන හිමි