2019 - 01 - 09 අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි හිමි - Most Ven Ganthune Assaji thero