ලෝකය (2006 මාර්තු මස) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.