ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 01 කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍රය 2019 03 07