මරණ මංචකයේ සිදුවිය හැකි අනතුරු Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2020 - 01 - 21)