විභජ්ජවාදී දහම් අවබෝධය තුලින් නිවී සැනසෙන අරිය උත්තමයන් සතු ගුණ සුවද.