ආර්ය ධර්මයට පිවිසෙන්නා තෙරුම් ගත යුතු කරුණු 2ක් Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 08 - 27)