කල්ප කාලාන්තරයක් පැසවූ සිව් ආස්‍රව Ven. Korathota Wessabhu thero (2020 - 01 - 26)