(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු හිමි - Ven. Korathota Wessabhu thero