මැටි වළඳක් සෑදූ මොහොතේ සිට නිරතුරු ස්භාවය බිඳීමයි. මේ කය මෙන් Gallehepitiye Pemarathana thero 19-8-4