ධම්ම චින්තාව - 119 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.13 -  04.45 මීවනපලානේ රතනසාර හිමි